Regulamin rezerwacji i wynajmu całorocznych domów wypoczynkowych -

- “Chatynki Premium w Krynicy Zdroju”

§1.
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który określa warunki rezerwacji i najmu domów domów wypoczynkowych. 
 2. Usługa najmu – polegająca na użyczeniu do użytku zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu domu całorocznego
 3. Adres świadczenia usługi: ul. Słotwińska 52b, 33-380, Krynica-Zdrój (Słotwiny), woj. małopolskie, Polska, GPS 49.43794925897555, 20.937058295549633
 4. Dane kontaktowe: Jakub Kurcz, ul. Słotwińska 52b, 33-380 Krynica-Zdrój, email.: , tel.: +48 666 21 81 41 
 5. Rezerwacja – ustalona, kwota po wpłaceniu której, dom jest zarezerwowany dla osoby dokonującej wpłaty na ustalony podczas rezerwacji okres.
 6. Zasady najmu – określone zasady krótkoterminowego wynajmowania domu
 7. Wykluczenia – okoliczności, kiedy domy nie mogą być wynajęte
 8. RODO – zgody RODO potrzebne do świadczenia usługi.
 9. Wynajmujący – osoba wynajmująca na określony czas dom na cele rekreacyjne
 10. Właściciel – osoba użyczająca dom do okresowego najmu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie

§2
Rezerwacja 

 1. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, mailowo lub za pomocą stron oferujących taką możliwość.
 2. Aby zarezerwować dom na wybrany przez siebie termin należy wnieść 30% zadatku od ceny całego pobytu. Zadatek w ustalonej wysokości należy wpłacić na rachunek właściciela: 80 1020 3453 0000 8802 0166 9571
 3. Dane potrzebne do dokonana rezerwacji: Imię i Nazwisko, Data przyjazdu, data wyjazdu, ilość osób, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 4. Wpłata zadatku przez wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Nowego Sącza.
 5. Za przyjęcie rezerwacji uznaje się otrzymanie zwrotnego potwierdzenia wniesienia opłaty rezerwacyjnej, 
 6. W przypadku rezygnacji z najmu z przyczyn niezależnych od Właściciela, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku ani bez dodatkowych kosztów, tylko po uzgodnieniu z Właścicielem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc w innym wybranym terminie
 8. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu wiąże się z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.

§3
Odpłatność i cennik 

 1. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt (pomniejszonej o wpłacony zadatek) nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 2. Cennik najmu jest zmienny i aktualizowany zależnie od okresu sezonu, okresowych promocji etc.
 3. Wynajmujący wnosi opłatę, jaką ustalił z Właścicielem podczas dokonywania rezerwacji,
 4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 5. Umowa najmu obejmuje tylko i wyłącznie najem domów, bez kosztów dojazdu i organizacji czasu wolnego.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go gości 
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.
 8. Płatność jest rozliczana rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą vat.  Faktury vat za pobyt wystawiamy tylko po wcześniejszym ustaleniu.

§4
Zakwaterowanie

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o 17:00 a kończy się o godzinie 11:00 
 2. Przekazanie kluczy do domu i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego.
 3. W momencie otrzymania klucza do obiektu, gość staje się jego gospodarzem. Utrata klucza obciążona jest karą pieniężną w wysokości 150 zł  
 4. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.

§5 
Zasady najmu

 1. Z domu mogą korzystać jednocześnie 4 osoby dorosłe. Plus jedno dziecko do lat 3 bezpłatnie – pod warunkiem, że śpi z rodzicami w łóżku.
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez zwrotu opłaty.
 3. W kuchni i jadalni w budynku obowiązuje samoobsługa dotyczy to również samodzielnego  zmywania i sprzątania po sobie. 
 4. Osoby odwiedzające gości mogą przebywać w obiekcie w godzinach 8:00 do 22.00
 5. Właściciel nie  ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione w domu, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 6. Gość nie może przekazywać obiektu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 7. Każdorazowo opuszczając obiekt, gość zobowiązany jest sprawdzić zamknięcie drzwi.
 8. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na wskazany przez niego adres na jego koszt.
 9. Narty, rowery, hulajnogi elektryczne, deskorolki można przechowywać w dostępnym nieodpłatnym dodatkowo zamykanym budynku obok obiektu. 
 10. Zwierzęta  domowe do 3 kg są akceptowane za dodatkową opłatą 30 zł za dobę. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.
 11. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking udostępniany gościom jest niestrzeżony i bezpłatny. 
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 13. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

§ 
Bezpieczeństwo i BHP

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych. 
 2. Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w budynku. Palenie jest możliwe w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych.
 3. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże z karą pieniężną. 
 4.  Zabrania się wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu oraz ​​nie dopuszcza się rozpalania grilla na drewnianym tarasie.
 5. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o  rozpalanie grilla z dala od obiektu, poza jego zadaszoną częścią. Po zakończeniu grillowania, palenisko należy wygasić.
 6. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji. Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administratorem Twoich danych jest :  Jakub Kurcz, ul. Słotwińska 52b, 33-380 Krynica-Zdrój, email.: chatynki @ gmail . com, tel.: +48 666 21 81 41 

Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą;

Masz prawo do dostępu oraz poprawiania podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych;

Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: chatynki @ gmail . com  Polityka prywatności dostępna jest w recepcji obiektu.